Товариство з обмеженою відповідальністю "Папернянський кар’єр скляних пісків",

 _________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Папернянський кар’єр скляних пісків",

код ЄДРПОУ 22830723

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

15030, Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Олешня, вул. Партизанська, буд. 31;

тел: +38(046)4131228

 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Підприємство розробляє Папернянськне родовище з метою промислового видобування пісків кварцових. Папернянськне родовище пісків кварцових розташоване в межах північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини, яка характеризується досить рівною поверхнею, з невеликими місцевими підвищеннями або зниженнями. На даний час на Папернянському родовищі залишилася невідпрацьованою ділянка в північній  його частині з підрахованими балансовими запасами.

Розкривні породи представлені ґрунтово-рослинним шаром середньою потужністю 0,2 м, пісками жовтого кольору середньою потужністю 0-6,7 м, пісками бурувато-жовтого кольору потужністю 6,0 м. Загальна потужність розкривних порід коливається від 3,0 до 9,2 м і в середньому складає 6,2 м. Потужність корисної копалини коливається від 1,8 до 10,0 м і в середньому складає 5,2 м.

Система розробки родовища транспортна, відкритим способом із паралельним переміщенням фронту робіт та внутрішнім відвалоутворенням.

Технологічна схема добувних робіт включає безпосередню екскавацію корисної копалини і перевезення до місця використання автомобільним транспортом на відстань до 5 км. Розробка та навантаження пісків проводиться безпосередньо із цілика в автотранспорт. Виконання добувних робіт прийнято одноковшевими екскаваторами JCB JC330LC та CAT 329D типу зворотня лопата, транспортування автосамоскидами КамАЗ-6520 (20 т) та MAN TGS 33.360 (20 т), допоміжне устаткування – бульдозер Shantui SD16.

Видобутий в кар’єрі пісок автосамоскидами КамАЗ-6520 та MAN TGS 33.360 вивозиться на приймальний майданчик збагачувальної фабрики на відстань 5 км.

Технологічна схема розкривних робіт включає безпосередню екскавацію розкривних порід екскаваторами JCB JC330LC та CAT 329D і перевезення їх у відвал автомобільним транспортном КамАЗ?6520 (20 т) та MAN TGS 33.360 (20 т). Шар зачищення покрівлі корисної копалини розробляється бульдозером у штабель біля укосу розкривного уступу, навантаження екскаватором JCB JC330LC та CAT 329D разом з розкривними породами в автомобільний транспорт та перевезення у відвал.

При проведенні видобувних робіт пониження рівня підземних вод до підошви продуктивної товщі на глибину 5-6 м здійснюватиметься насосом К 200-150-315 продуктивністю 300 м3/год і напором 45 м.

Після відпрацювання кар’єру будуть виконані роботи з гірничотехнічної і біологічної рекультивації порушених гірничими роботами площ земель. Враховуючи характер порушених земель та обсяги розкривних порід вироблений кар’єр можливо використовувати під водоймище технічного призначення, відвал – під лісонасадження, виположені укоси – під чагарник.

 

Технічна альтернатива 1.

Гідромеханізована система розробки із застосуванням земснаряду.

Технічна альтернатива 2.Технічна альтернатива 2 не розглядається.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Папернянське родовище пісків кварцових розташоване у Ріпкинському районі Чернігівської області в 3,5 км на північний захід від залізничної станції Грибова Рудня. Родовище знаходиться на відстані 18 км на північ від районного центру м. Ріпки та в 70 км на північ від обласного центра м. Чернігів.

Місце провадження планованої діяльності: територіальні альтернативи 1, 2.

У зв’язку з тим, що родовище розвідане і запаси затверджені з географічною прив’язкою, територіальні альтернативи не розглядаються.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами), забезпечення зайнятості місцевого населення, забезпечення сировиною будівельної промисловості України, збільшення виробництва продукції, яка користується попитом в Україні та за її межами. Вцілому, вплив планованої діяльності об’єкту на соціальне-економічне середовище можна оцінити як позитивний.

Границі розробки в плані забезпечують дотримання 100 м санітарно-захисної зони для кар’єрів по видобуванню пісків згідно ДСП №173 від 19.06.1996 року.

 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Балансові запаси піску кварцового згідно Протоколу ДКЗУ від 19.10.2017 р. № 4122 становлять 1313 тис. т. Площа ділянки 14,8 га. Річна продуктивність кар’єру по видобутку корисної копалини становить 500 тис. т гірничої маси. Розрахунковий термін служби кар'єру – 2,6 роки. Режим роботи кар’єру по видобуванню та розкривних породах цілорічний вахтовий. Кількість робочих днів в році – 360. Робочий тиждень 5-денний однозмінний. Тривалість зміни – 11 годин.

Кількість розкривних уступів – 2, добувних – 2. Висота розкривних і добувних уступів до 5 м. Кути укосів робочих розкривних і видобувних уступів – 450, неробочих – 320.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо планованої діяльності і технічної альтернативи 1.

Екологічні обмеження:

Для підтримання належного екологічного стану навколишнього природного середовища при користуванні надрами передбачені наступні заходи екологічної безпеки:

відпрацювання запасів корисної копалини буде здійснюватись по площі і на глибину затверджених запасів;

викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватись за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру виконуються згідно закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

скиди забруднюючих речовин повинні здійснюватись лише при наявності погоджених обласною державною адміністрацією умов скидів або дозволу на спеціальне водокористування;

після завершення відпрацювання запасів корисної копалини родовища буде виконана рекультивація відпрацьованої території кар’єру, навколишньої площі, що прилягає безпосередньо до кар’єру,промислового майданчику кар’єру, а також зовнішніх відвалів розкривних порід.

Враховуючи передбачені заходи і дотримання нормативів екобезпеки, розробка родовища буде мати мінімальний вплив на навколишнє природне середовище, не буде впливати на здоров’я населення і екологічнихобмежень не потребує.

Санітарно-епідеміологічні обмеження:

питне водопостачання для працівників здійснювати відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною";

концентрації забруднюючих речовин поза межами санітарно-захисної зони не повинні перевищувати ГДК (ОБРД);

рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку".

 

Протипожежні обмеження:

дотримуватись ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва";

забезпечити об’єкт розрахунковими запасами води для цілей зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння.

Щодо технічної альтернативи 2 та територіальних альтернатив 1 і 2. У зв’язку з тим, що родовище розвідане і запаси затверджені з географічною прив’язкою, технічна альтернатива 2 та територіальні альтернативи 1 і 2 не розглядаються.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо планованої діяльності і технічної альтернативи 1.

У зв’язку з тим, що розширення площі ділянки родовища та меж не планується, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

Для належного захисту території розробку родовища необхідно виконувати з урахуванням таких основних вимог: максимального збереження ґрунтово-рослинного шару та відведення поверхневих вод із швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів прилягаючих територій.

Щодо технічної альтернативи 2 та територіальних альтернатив 1 і 2. У зв’язку з тим, що родовище розвідане і запаси затверджені з географічною прив’язкою, технічна альтернатива 2  та територіальні альтернативи 1 і 2 не розглядаються.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо планованої діяльності і технічної альтернативи 1.

При оцінці впливу на довкілля діяльності з експлуатації родовища необхідно враховувати такі її компоненти:

Клімат і мікроклімат:

локальне підвищення температури повітря та природних водних об'єктів не прогнозується;

вплив кліматичних умов, несприятливих для розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, не прогнозується.

Повітряне середовище:

вплив при роботі автотранспорту;

джерелом постійного виробничого шуму та вібрації є гірниче обладнання та автотранспорт, яке використовується при видобуванні корисної копалини.

Геологічне середовище:

вплив на геоморфологію та рельєф в процесі розробки родовища, утворення кар'єрної виробки глибиною до14,5 м.

Водне середовище:

вплив на ґрунтові та підземні води в результаті попадання забруднюючих речовин при розробці кар’єру;

відчутного впливу на рівень води в колодязях найближчих населених пунктів не очікується, коливання рівня води в колодязях залежить тільки від атмосферних факторів.

Грунти:

вилучення земель для розробки родовища;

вплив на грунти в результаті попадання пролитих нафтопродуктів кар'єрною технікою;

в процесі розробки кар’єру можливий ерозійний вплив, під час весняно-осінніх паводків і злив у літній період.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти та об’єкти природно-заповідного фонду:

фактор тривоги для представників тваринного світу під час розробки родовища матиме тимчасовий локальний характер і не завдасть шкоди;

ареали розповсюдження мисливських, червонокнижних та інших цінних видів флори і фауни в районі діяльності відсутні;

об'єкти природно-заповідного фонду Українив районі розробки родовища відсутні.

Навколишнє соціальне середовище – вплив на соціальне середовище має позитивний аспект за рахунок поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами), поліпшення соціально-економічної ситуації в районі, забезпеченні сировиною будівельної галузі, зайнятості місцевого населення.

Навколишнє техногенне середовище – вплив не передбачається, оскільки в районі проведення робіт об’єкти техногенного середовища, пам’ятки історії та монументального мистецтва відсутні.

Утворення відходів – в результаті планованої діяльності будуть утворюватися наступні види відходів: відпрацьовані АКБ, відпрацьовані моторні масла, оливи гідравлічні відпрацьовані, відпрацьовані маслофільтри, промасляне ганчір’я, відпрацьовані шини, тверді побутові відходи, побутові стоки. По мірі накопичення, відходи передаватимуться спеціалізованим організаціям, що мають відповідні ліцензії для їх транспортування та утилізацію.

На основі результатів звіту з оцінки впливу на довкілля будуть передбачені усі необхідні додаткові захисні, компенсаційні й інші заходи для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки.

Щодо технічної альтернативи 2 та територіальних альтернатив 1 і 2.У зв’язку з тим, що родовище розвідане і запаси затверджені з географічною прив’язкою, технічна альтернатива 2 та територіальні альтернативи 1 і 2 не розглядаються.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 2 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно ст.3 п.3 ч.3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", планована діяльність розробки Папернянського родовища пісків кварцових відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля не має.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року, а саме: геологічне, природне соціальне та техногенне середовище, поверхневі та підземні води, грунти, рослинний та тваринний світ.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і відтак підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Подаючи такі зауваження і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауважень і пропозицій, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, враховати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання спеціального дозволу на користування надрами (згідно частини 1 статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”), що видається Державною службою геології та надр України згідно Постанови № 615 від 30 травня 2011 р. «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами».

 

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, 14000, м. Чернігів, пр. Миру, 14, тел./факс. (0462)67-48-72, e-mail: deko_post@cg.gov.ua, контактна особа: Ганжа Валентина Юріївна.

 

« повернутися до списку новин

Логін: *

Пароль: *